Brukerinvolveringsdag 18. september

18. september ble det holdt en samling for bruker, med fokuset på brukermedvirkning i prosjektet TELMA. Det var til sammen 12 deltakere fra ulike organisasjoner på Agder. Både pårørende, brukere og politiker deltok.

Måler med brukermedvirkning er å inkludere pasienter og brukere i utforming av tjenestetilbudet. På den måten kan man lykkes å i større grad få frem brukernes behov, ønsker og vurderinger ved utvikling av tjenestetilbudet telemedisinsk oppfølging.

På samlingen fikk brukerne informasjon om status i prosjektet TELMA og hvor langt arbeidet er kommet. Informasjon om sikker pålogging, med ønske om innspill for hva som er viktig for brukerne og hvilket behov de har for å kunne benytte teknologien.

TELMA skal fra 2019 også tilby oppfølging innen psykisk helse til personer med lette til moderate angst og depresjon. Det ble presenter et verktøyet heter iFight depression, som kan være aktuelt å bruke til denne brukergruppen. Deltagerne på samlingen fikk komme med tilbakemeldinger og innspill, som prosjektet kan ta med seg i det videre arbeidet.