Om prosjektet

TMS utstyr
Foto: Sanden media og KS

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder som leverer gode helsetjenester med mindre bruk av helsepersonellressurser.

TELMA bygger på erfaringene gjort i EU- prosjektet United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Karde.

Målene for prosjektet

 1. Utforske og prøve ut hvilke pasientgrupper som har størst nytte av telemedisinsk oppfølging.
 2. Utforske og prøve ut nye tjenestedesign, inkludert prosedyrer for rekruttering av pasienter til telemedisinsk oppfølging fra både sykehus, fastlege eller kommunehelsetjeneste.
 3. Teste og evaluere teknologi og infrastruktur slik at sykehus, kommunene og fastlegene kan samhandle på en måte som både gir god tjenestekvalitet og samfunnsøkonomisk gevinst.

Den telemedisinske løsningen skal følge opp innbyggere med kroniske sykdommer og komorbiditet. Pasientene følges opp med måling med medisinsk utstyr, spørsmål via nettbrett og video- eller telefonkonsultasjon med sykepleier som sitter på telemedisinsk sentral. Målet er å oppdage og behandle forverring av sykdommen og at pasienten skal og meste sykdommen på en bedre måte.

Erfaringene fra tidligere prosjektet tilsier at telemedisinsk oppfølging har potensiale til å hindre unødvendige reinnleggelser og bidrar til stor grad av trygghet og at pasientene lærer å tolke symptomer og behandle sin egen sykdom.

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder vil videreutvikle ambisjonen om én felles fremtidig modell for telemedisinsk samhandling for alle 30 kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF.

Forventede gevinster av prosjektet:

 • Stordriftsfordeler og kompetanse ved at noen få kommuner ivaretar oppfølging av pasienter på vegne av flere andre kommuner.
 • Kostnadseffektiv bruk av spesialisthelsetjeneste
 • Bedre kostnadseffektivitet i utvikling, drift og oppgradering av programvare
 • Effektiv bruk av teknologisk utstyr
 • Enhetlige pasientforløp og tjenestedesign i samhandling mellom sykehuset, fastleger og ulike kommuner
 • Ensartet IKT-samhandling gjør det mulig å diskutere aktuelle pasienter mellom behandlingsnivåer
 • Pasienter som bedre mestrer kronisk helsesvikt, får bedre livskvalitet og har mindre behov for sykehustjenester og personellintensive tjenester
 • Erfaringer og modeller som gjelder for 30 ulike kommuner vil ha stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt.
 • Bredere og dypere kompetanse i oppfølging av pasienter med kronisk helsesvikt