Om prosjektet

TMS utstyr
Foto: Sanden media og KS

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) har som ambisjon å etablere en felles telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder som leverer gode helsetjenester med mindre bruk av helsepersonellressurser.

TELMA bygger på erfaringene gjort i EU- prosjektet United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og Karde.

Målene for prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en felles telemedisinsk løsning for avstandsoppfølging av pasienter med kroniske lidelser og komorbiditet på Agder, som leverer gode helsetjenester med mindre bruk av helsepersonellressurser.

Prosjektets delmål:

  1. Teste og evaluere aktuelle arbeidsverktøy som kan være nyttig for helsepersonell som jobber med avstandsoppfølging.
  2. Inngå samarbeidsavtale med kommuner på Agder som ønsker å tilby telemedisinsk oppfølging til brukere i egen kommune.
  3. Utvikle tjenestedesign og pasientforløp, inkludert prosedyrer for rekruttering av pasienter fra kommuner og sykehus.
  4. Avklare hvilke pasientgrupper som er inkludert i TELMA som har størst nytte av avstandsoppfølging.
  5. Etablere kunnskap om gevinstpotensialet og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å oppnå gevinster ved ordinær drift.
  6. Inkludere tilstrekkelig antall pasienter i hver brukergruppe for å kunne utarbeide og teste tjenesten (teknisk løsning, pasientforløp og samfunnsøkonomisk lønnsomhet).

Forventede gevinster av prosjektet:

1. Kostnadseffektiv bruk av helse- og omsorgstjenester (sykehus, legevakt, fastlege og hjemmetjenester)
2. Trygghet og mestring slik at pasienten opplever bedre livskvalitet
3. Økt samhandling mellom aktørene ved oppfølging av pasienter med kronisk helsesvikt
4. Kostnadseffektiv drift, innkjøp og support av valgt teknisk løsning (OTH)
5. Erfaringer og modeller i form av beste praksis som har stor overføringsverdi nasjonalt og internasjonalt
6. Økt kompetanse i regionen ved oppfølging av pasienter med kronisk helsesvikt