Informasjon for helsepersonell

Illustrasjon: Oversiktsbilde for ansatt.
Illustrasjon: Oversiktsbilde for ansatt.

Telemedisinsk oppfølging i prosjektet TELMA innebærer at helsepersonell følger opp pasienter som sender inn egenregistreringsskjema og målinger via et nettbrett til telemedisinsk sentral. Det gjennomføres videosamtaler mellom helsepersonell og pasienten etter behov, hvor pasienten får blant annet veiledning og rådgivning om sin helsetilstand.

Målinger som sendes inn vil utløse ulike fargekodede alarmer som hjelper telemedisinsk sentral til å prioritere henvendelser og tiltak. Alarmene utløses i forhold til definerte alarmgrenser. Ved hjelp av videokommunikasjon kan pasient og sykepleier samarbeide om tiltak som skal gjennomføres.Illustrasjon: Grensesnitt for ansatte.

Hensikten er å avdekke forverring av sykdom så tidlig som mulig for å hindre ytterligere forverring av sykdom og funksjon, skape trygghet og mestring i å håndtere egen sykdom. Oppfølgingen er også ment å kunne være en erstatning for andre tjenester for en del brukere.

Oppfølgingen vil driftes av kommunehelsetjenesten.

Telemedisinske sentraler
Det er opprettet telemedisinske sentraler i Arendal, Farsund og Kristiansand. Sentralene vil være bemannet av sykepleiere med ekstra kompetanse innen de ulike sykdomsgruppene. Åpningstiden til sentralene blir på dagtid mandag til fredag fra kl. 8-15 .

Hvem er tilbudet for?

KOLS

 • Alle stadier av sykdommen, både i stabil og ustabil fase
 • Pasienter som nettopp har fått kols og som trenger å lære mer om sykdommen
 • Pasienter som er inne i en ustabil fase av sykdommen og som trenger oppfølging

Pasientene får tildelt et nettbrett og en SpO2 måler

Diabetes 2

 • Ny diagnostisert eller kjent diabetes 2
 • Behov for å lære om sykdommen, blodsukkermåling, matens påvirkning på blodsukkeret og fysisk trening.
 • Utfordring med å nå behandlingsmålene for sin diabetes

Pasientene får tildel et nettbrett, blodsukkermåler, temperaturmåler og blodtrykksapparat

Hjertesvikt

 • Systolisk hjertesvikt med nedsatt ejeksjons fraksjon under 50 % bedømt med ekkokardiografi
 • Etablert optimal medikamentell behandling i forhold til internasjonale retningslinjer inklusive ”devicer”
 • Oppfølging er aktuelt etter avsluttet oppfølging ved spesialisthelsetjenesten

Pasientene får tildel et nettbrett, vekt, og blodtrykksapparat

Psykisk helse

Oppfølging av personer med psykiske helseplager er foreløpig i en oppstartsfase.

 • For personer med lette til moderate angst- og depresjonsplager
 • For personer som er i et rehabiliteringsforløp- fortrinnsvis etter rusbehandling

Pasientene får tildelt et nettbrett som brukes til videosamtaler og veiledet selvhjelpsprogram m.m.

Oppfølging av pasienter

I oppfølgingen vil pasientene bli bedt om å svare på spørsmål som gjelder deres sykdom og dersom det er aktuelt sende inn målinger via oksygen måler, blodsukker måler, temperatur eller vekt. Spørsmålene er utviklet av medisinsk personell og administreres elektronisk. Ved å svare bekreftende eller benektende på spørsmålene vil det ved innsending utløse alarm ved telemedisinsk sentral som vil gi føringer vedrørende oppfølgingen. Det blir lagt inn grenseverdier på forhånd. Disse er definert av medisinsk ansvarlig lege ved sykehus eller fastlege.

Oppfølging til personer med psykiske helseplager blir noe annerledes enn for de andre pasientgruppene i TELMA. Pasientene får tildelt et nettbrett som brukes til videosamtaler og veiledet selvhjelpsprogram. I tillegg er det på nettbrettet lagt inn ulike måleskjema med enkle spørsmål som kan si noe om symptomtrykk og endringer i psykisk helsetilstand. Disse kan besvares ved enkel avkrysning og kan sendes videre til oppfølger ved Telemedisinsk sentral.

Pasientforløpet

Prosjektet har som mål å utforske og prøve ut nye tjenestedesign, inkludert prosedyrer for rekruttering av pasienter til telemedisinsk oppfølging fra både sykehus, fastlege og kommunehelsetjeneste. Prosjektet startet med oppfølging av pasienter høsten 2017. Sykepleier på telemedisinsk sentral har rutiner og verktøy for behandling og oppfølging av de ulike sykdommene. Pasientene som får tilbud om telemedisinsk oppfølging, følges opp for forebygging og mestring av sykdommen eller ved forverringer av sykdom.

Samarbeid med fastlege
Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienter som bor hjemme. Sykepleierne ved sentralene vil følge retningslinjene som er satt for oppfølging av de aktuelle sykdomsgruppene og ta kontakt med fastlege dersom behov og dersom ikke pasientene selv gjør det. Fastlege vil bli orientert når en pasient starter opp og avslutter med telemedisink oppfølging.

Samarbeid med hjemmesykepleien og den øvrige kommunehelsetjenesten
Ved behov vil hjemmesykepleien bli involvert. Det kan være saker som gjelder både helsetilstand og eventuelt ved enkle, tekniske problemer. Der pasientene har hjemmesykepleie fra før, vil det være viktig å ha god kommunikasjon mellom telemedisinsk sentral og hjemmetjenesten i oppfølgingen.

Samarbeid med pasienten
Målet er at pasienten selv skal ta aktivt del i oppfølgingen og behandlingen av sykdommen sin. Det er et viktig fokus i oppfølgingen at pasienten får økt kunnskap om sykdommen, hvordan leve med sykdommen og hva pasienten selv kan gjøre for å forebygge forverringer.

Fagdager for helsepersonell

Det har i prosjektet vært gjennomført flere fagdager både i Arendal, Kristiansand og Farsund. Undervisningsmateriell som ble brukt finnes under her.

Fagdag om diabetes

Det har vært gjennomført fagdager om diabetes. Presentasjoner fra undervisningen:

Diabetes generelt

Diabetes behandling

Fysisk aktivitet

Fagdag om hjertesvikt

Det har vært gjennomført fagdager om hjertesvikt. Presentasjoner fra undervisning:

TELMA Hjertesvikt Munk 1 PDF

TELMA Hjertesvikt Munk 2 PDF.output

TELMA Hjertesvikt Munk 3 PDF.output

TELMA hjertets anatomi og fysiologi

TELMA sykeleie til pasienter med hjertesvikt

Fagdag om KOLS

Det har vært gjennomført fagdager om KOLS. Her finner du presentasjonene fra undervisningen:

http://www.telma.no/2018/08/20/fagdag-kols-arendal/

Fagdag/oppstartsdag om psykisk helse i TELMA

Det har vært gjennomført en oppstartsdag/fagdag om psykisk helse. Presentasjoner finner du under: