Prosjektresultater

Forskning

Følg vedlagte lenker for å finne rapporter fra forskning ved Universitetet i Agder

UIA Delrapport 1_1805
UIA Delrapport 2 – gevinstrealisering

 

Teknologi

Etter innledende fase med markedsundersøkelse, ble det besluttet å ta i bruk løsningen Open Telehealth fra Danmark. Løsningen var blitt til etter tidligere prosjekter i samme områder. Senere, da Siemens Healthneers (SH) )kom inn som prosjektpartner og overtok drift- og forvaltningsansvar for OTH-løsningen, ble løsningen satt i drift i Norge hos SH’s driftspartner.

Arbeidspakken WP4 «Teknologi» jobbet gjennom og fikk gode erfaringer med følgende temaer:

 • Utstyrslogistikk
 • Etterlevelse av informasjonssikkerhet, normer innen håndtering av pasientinformasjon.
 • Databehandleravtaler mellom aktørene
 • ROS analysen (SH og prosjektet) (Normen, GDPR etc)
 • Flere innspill til forbedringer av OTH’s funksjonalitet og leveranse
 • 2 faktor autentisering på portale
 • 2 faktor autentisering på nettbrett
 • Implementering av oppfølgingsalgoritmer i OTH:
  • KOLS
  • Diabetes
  • Hjertesvikt
  • Psykisk lidelse
  • Komorbiditet

På slutten av prosjektet, basert på behov for flerpartsvideo, jobbet vi også frem rutiner å benytte Norsk Helsenett (NHN) sin videoløsning. OTH’s innebygde videoløsning (Vidyo) kunne foreløpig bare håndtere flere enn 1-til-1 videosamtale.


Utstyrslogistikk

I starten av prosjektet var utstyr en sak som skulle ordnes av hver deltakende kommune.
Arbeidspakke WP4 «Teknologi» skulle sørge for felles løsning for å fjernstyre og oppdatere nettbrettene (MDM- Mobil Device Management)

Utfordringen viste seg å være vanskelig å koordinere utnyttelse av utstyret på tvers, da en kommune kan være mer romslig og ha mer utstyr stående klar, tildels ubrukt, sammenlignet med andre kommune.

Da Siemens Healthineers kom inn i prosjektet, kom prosjektet med forslaget om felles koordinering av utstyrs-logistikk varmt mottatt. Utstyret ble dermed bestilt inn på behov og kommunene betalt kun for benyttet utstyr. Det er mindre fare for stående ubennytet utstyr i en kommune og behovet er større i annen kommune.

Prosessoversikt for utstyrslogistikk i regi av Siemens Healthineers