Tjenestedesign

Tjenestedesign innebærer utvikling, planlegging og organisering av en tjeneste. Man skaper gode og helhetlige opplevelser ved å sette brukeren i sentrum.

I dette delprosjektet utarbeides tjenestedesign for telemedisin på Agder. Målgruppe og formål med tjenesten, samt tildelingskriterier og hva tjenesten inneholder skal beskrives. Delprosjektet skal undersøke hvilke pasientgrupper som har nytte av telemedisin, samt bidra til økt kunnskap om hvordan telemedisin kan gjøre kommunenes tjenester bedre og mer effektive.

Det skal i delprosjektet utvikles pasientforløp for telemedisinsk oppfølging av personer med KOLS, hjertesvikt, diabetes, utfordringer knyttet til psykisk helse og komorbiditet. I tillegg skal det identifiseres og anbefales kriterier for telemedisinsk oppfølging av eksisterende brukere i kommunene.

Delprosjektet skal utvikle en rekke rutiner, blant annet for:
– oppgave- og ansvarsfordeling
– kommunikasjon mellom ulike aktører
– rekruttering, henvisning og tildeling av tjenesten telemedisinsk oppfølging
– vurdering og kartlegging
– pasientopplæring
– oppfølging som gis ved Telemedisinsk sentral
– evaluering av tjenesten

Arbeidet ledes av Camilla Gabrielsen fra Farsund kommune. Inn i delprosjektet bidrar ansatte i de telemedisinske sentralene, forvaltning og fastleger i Farsund og Kristiansand, samt leger og annet helsepersonell med fagkunnskaper innen de aktuelle pasientgruppene både fra kommunene og Sørlandet sykehus HF.